عبارت قسمت
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   علّت اقدام به نواهي و گناهان  
  2   چگونگيِ حالِ بنده در حينِ اقدام به نافرمانيِ خدا  
  3   اقدامِ بنده به بدي زماني كه بين دعوتِ خدا و شيطان قرار مي گيرد  
  4   اقدام نكردن جز به آنچه بنده را از كيفر الهي نگاه دارد  
  5   (بيماري)، موجبِ آگاه نمودنِ شخص از اقدام به توبه  
  6   ياري كردن بنده در ماه رمضان بر اقدام نمودن به عبادتي كه شايسته خدا باشد  
  7   پناه بردن به خدا از اقدام بر تكلّف و كار با مشقّت  
  8   پناه بردن به خدا از اقدام به اسراف