عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   فرمانِ خدا به نااميد نشدنِ اسراف كنندگانِ به خود، از رحمتِ خدا  
  2   بازداشتنِ بنده از اسراف  
  3   پناه بردن به خدا از اقدام بر اسراف  
  4   ذليل و خوار گشتن بنده، به سبب اسرافِ (افراط و تجاوز از حدّ) بر خود  
  5   بيدار گرداندنِ بنده، از خوابِ اسرافگران