عبارت قسمت
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   توفيقِ فراگيريِ اخلاقِ نيك الهي را به همسايگان دادن  
  2   دور گرداندنِ اخلاقِ پست و نكوهيده از بندگان، با قرآن  
  3   بخشيدن خوي و اخلاق نيكوكاران به بندگان، به وسيله قرآن  
  4   نرم نمودنِ خوي و اخلاقِ خويش براي والدين  
  5   سالم داشتنِ اخلاق فرزندان، برايِ والدين  
  6   وانگذاشتنِ بنده در خويِ زشت  
  7   وانگذاشتن بنده در خوي پسنديده اي كه ناتمام باشد  
  8   سه خصلت بازدارنده بنده از درخواست نمودن از خدا و خصلتي كه بر آن مي دارد  
  9   پناه بردن به خدا از تندخويي و بدخلقي  
  10   حسود، خوي و خصلت هايِ خود را به آنكه به او رشك مي برد، مي بندد