عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   آراستگي باغهاي بهشت  
  2   آراستنِ بنده به زيورِ پرهيزكاران  
  3   آراستنِ بنده به زيور شايستگان  
  4   آراستنِ بنده، به تنها به سر بردن به مناجاتِ خدا  
  5   آراستنِ مجلسِ والدين به فرزندان  
  6   آراستنِ اوقات ماه رمضان به فرمانبري بندگانِ برايِ خدا  
  7   آراستن باطل براي بندگان، از جانب شيطان  
  8   آراستن خطا با انديشه بد  
  9   نفس، بردنِ حاجت را نزد كسي كه حاجتهايش را پيش خدا مي برد، براي بنده مي آرايد