عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   آبرويِ بنده، آماجِ تيرهايِ حسودان  
  2   حفظِ آبرويِ جنگجو يا مرزداري، در پشتِ سرِ او  
  3   حفظ فرمودنِ آبرويِ بنده، از درخواست به سوي كسي از جهانيان  
  4   حفظ نمودنِ آبرويِ بنده، با توانگري  
  5   رهانيدنِ بنده از وامي كه به سبب آن آبرويش برود  
  6   محمّد (ص)، آبرومندترين پيامبر در رستاخيز، از جهتِ جاه و جلال  
  7   دشنامگويي به آبرويِ ديگران را به سپاس و ستايشِ خدا مبدّل ساختن