عبارت قسمت
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   درودِ خدا بر اصحابِ محمّد (ص)  
  2   ويژگيهايِ اصحابِ محمّد (ص)  
  3   دعا و درخواست هايي از خدا براي اصحابِ محمّد (ص) و بيانِ علّت آن درخواست ها  
  4   درودِ خدا بر پيروانِ نيكوكارِ اصحابِ محمّد (ص)  
  5   ويژگيهايِ پيروانِ اصحابِ محمّد (ص)  
  6   درآمدن در زمره اصحابِ يمين و يارانِ دستِ راست  
  7   قرار گرفتن در رديفِ بهترين اصحاب و يارانِ رمضان  
  8   برگزيدنِ بهترين اصحاب برايِ جنگجو يا مجاهدِ مسلمان