عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   از دست نرفتن و فوت نشدن چيزي از خدا، هر چند خرد باشد  
  2   عوض هر چه از دست رفته، نزد خداست  
  3   كسي كه جز خدا را بپرستد از دست خدا نرود  
  4   كسي شتاب مي كندكه از فوت شدن وقت بترسد  
  5   آنكه سزاوار از دست رفتن و فوت احسان الهي است  
  6   سبب از دست نرفتن كار نيكي كه به سبب آن، بندگان سزاوار پاداش خدا مي گردند  
  7   سبب فوت نگشتن انجام چيزي كه بنده را خدا به آن دانا گردانيده است  
  8   اندوهناك شدن بر ماه رمضان، پيش از فوت شدن و رفتن آن ماه  
  9   بازگرداندن آنچه از دست رفته، با آب