عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   خدا، به دعاي بنده اختصاص داده شده است  
  2   اختصاص داشتنِ نيكيِ سرشار خدا به بندگان  
  3   اختصاص داشتنِ بهترين رحمتها و نيكي ها و درودهايِ خدا، بر محمّد (ص) و اهل بيتِ او  
  4   اختصاص داشتنِ اسلام، به امّت محمّد (ص)  
  5   اختصاص داشتنِ گروههاي گوناگون فرشتگان، به خدا  
  6   ممتاز ساختنِ والدين، به گرامي داشتنِ ايشان نزدِ خدا  
  7   اختصاص دادنِ بهترين چيزي كه خدا والدينِ بندگان باايمان را به آن ممتاز ساخته، به والدينِ بنده  
  8   ممتاز بودن ماه رمضان نسبت به ديگر ماهها  
  9   اختصاص دادن درجه و پايه بلند به ائمه (عليهم السلام)