عبارت قسمت
تعداد كل:12

رديف عنوان
  1   ابر، نشانه و خدمتگزار خدا كه به فرمانبري از خدا مي شتابد  
  2   بارانِ ضرر و زيان مباراندن و رخت بلا مپوشاندن بر بندگان، به سببِ ابر  
  3   درودِ خدا بر رانندگانِ ابرها  
  4   روان بودنِ ابرها در اطراف زمين، براي رويانيدن گياه  
  5   گستراندنِ رحمتِ خدا، به بارانِ فراوان از ابر  
  6   بيان ويژگيهايِ ابرِ (مطلوب)  
  7   از عللِ برانگيختنِ ابرها و فرستادنِ آنها  
  8   فرستادنِ سود و بركت ابرها و گرداندن زيانِ آنها از بندگان  
  9   بيماري نفرستادن در ابرها، بر بندگان  
  10   گشودنِ ابرهاي شرّ و بدي از بنده و باراندنِ ابرهايِ نعمت بر بنده  
  11   به شنا درآمدنِ ابر خروشان به صداي زجرِ فرشته و درخشش شعله هايِ برقها  
  12   باز شدنِ ابرهايِ كوري از پيشِ بنده