بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حاشية ابن ادريس بر صحيفه  
    :نويسنده   غلامي جليسه، جمشيد