بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ترنم آفتاب  
    :نويسنده   رجب زاده، زهرا  
    :ناشر   فصلنامه قرآني كوثر، شماره پياپي 15 (دي 1383)، صفحه 78 ـ 82  
    :موضوع   نگرشي بر فرهنگ جامع موضوعي صحيفه سجاديه