بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ترجمه و شرح و توضيح صحيفه سجاديه  
    :ناشر   سازمان اوقاف و امور خيريه  
    :تاريخ چاپ   1381  
    :تعداد صفحه   572  
    :تعداد چاپ   4