بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بي كران معارف  
    :نويسنده   اخوان ،محمدعلي  
    :ناشر   بوستان كتاب قم  
    :تاريخ چاپ   1382  
    :تعداد صفحه   64  

شرح موضوعات کتاب
     احاديثي از امام سجاد ع  
     بيانات و احتجاج امام سجاد ع  
     ابن مروان و وقايع سال 70  
     وقايع سال 69  
     وقايع سال 71  
     سال 72 و مقاتله خوارج  
     مقاتله حجاج با ابن  
     زندگي و عاقبت ابن زبير  
     دشمني ابن زبير با بني هاشم