مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امام سجاد(ع)
موضوع فرعي: چگونگي سجده شكرامام سجاد
اينكه امام سجاد ( عليه السلام ) در برابر نعمات الهي سجده شكر مي نمودند ، چگونه بوده است ؟

پاسخ:
هنگامي كه به امام سجاد ( عليه السلام ) نعمتي مي رسيد يا زيان از ايشان برطرف مي شد ، سجده شكر به جا مي آوردند .
از اين رو مطلوب و پسنديده است كه انسان به پيروي از آن بزرگوار به همين صورت عمل كند؛ البته با رعايت دو نكته كه توجّه به آن لازم است :
1 . اينكه انسان بايد سعي كند عمل او همراه خلوص نيت بوده و انگيزه اي غير خدايي در نيّتش دخالت نداشته باشد .
2 . اينكه اگر افرادي از اين عمل انسان برداشت سوء مي نمايند ، انسان سجده شكر را در تنهايي و به دور از چشم آنان انجام دهد .