مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امام حسين (ع)
موضوع فرعي: تفاوت سني حضرت علي اكبر و امام سجاد
آيا در فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) ، حضرت علي اكبر بزرگتر بوده است يا امام سجاد ( عليه السلام ) ؟

پاسخ:
در اين باره اختلاف نظر وجود دارد . برخي معتقدند كه حضرت علي اكبر ( عليه السلام ) از امام چهارم بزرگتر بوده اند ، كه از عبارات برخي از زيارت نامه ها هم همين مطلب فهميده مي شود .