مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: كلام
موضوع فرعي: تحصيل مقام حكمت عبادات براي معصومين(ع)
امام سجاد(ع) درباره رسيدن معصومين به حكمت عبادات چه فرموده​اند؟

پاسخ:
سخنان امام سجاد(ع) كه بر منبر شام ايراد فرمود، نشان مي​دهد كه حضرات معصومين(ع) به حكمت عبادات رسيده​اند. در بخشهايي از سخنان آن حضرت آمده است «آنا بن مَكّة ومِني، أَنا بن زَمزم و صَفا» (بحار 45/138) [من فرزند مكه و منا هستم] يعني آن عبادتي كه بايد در مكه و منا انجام گيرد من به آن رسيده​ام و آن عبادت مرا به اينجا رساند، نه اينكه من فرزند سرزمين مكه و منا هستم. آنان كه در منا زندگي مي​كنند و اهل آن سرزمين​اند فرزند منا نيستند؛ آنكه قرباني مي​دهد تا دين زنده و محفوظ بماند او فرزند مناست. با اينكه در اين مسافرت حسين بن علي(ع) از مكّه برگشت و ديگر به مشعر و منا و عرفات نرفت و در مني قرباني نكرد، قبل از روز دهم ذي​الحجه حضرت از مكّه به طرف كوفه حركت كردند، امام سجاد(ع) هم به منا نرفت و قرباني نكرد با اين وجود فرمود من فرزند مكه و منا هستم.

آن كسي كه حاضر است بهترين شهدا را نثار و ايثار كند تا دين خدا محفوظ بماند، او به حقيقت قرباني رسيده است؛ او فرزند مناست گرچه منا نرفته باشد.
***
پاورقي:
آية الله جوادي آملي

حكمت عبادات