مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
گروه: تاريخ و سيره
موضوع اصلي: تولد امامان
موضوع فرعي: تولد امام حسين(ع)-تولد امام سجاد(ع)-تولد ابوالفضل
فلسفه تولد پشت سر هم امام حسين، سجاد و حضرت ابوالفضل و در كربلا بودن آنهاچيست؟

پاسخ:
براي روشن شدن مطلب به اين چند نكته توجه كنيد: الف) حضرت امام حسين(ع) در سال چهارم هجري به دنيا آمده است، حضرت عباس(ع) در بيست و ششم هجري قمري و حضرت امام زين العابدين(ع) در سي و هشتم هجري قمري متولد شده است. ب) امام حسين(ع) در سوم شعبان، حضرت ابوالفضل(ع) در چهارم شعبان و امام زين العابدين(ع) در پنجم شعبان به دنيا آمده است. ج) در حكمت متعاليه و عرفان نظري اثبات شده كه چينش هستي، نظام خاصّي دارد و بدون محاسبه نيست. اينكه اين پديده، در فلان جا و آن پديده در جاي ديگر قرار گرفته، داراي حكمت خاصي است. نتيجه اين كه امام حسين(ع) در فلان جايگاه در جهان هستي، ابوالفضل(ع) در فلان نقطه هستي و امام سجاد(ع) در فلان مكان قرار دارد، بي حكمت نيست. اعتقاد برخي اين است كه در نظامِ الهيِ جهان هستي، سرنوشتِ زندگيِ اين سه شخصيتِ بزرگ، هر كدام به صورت ويژه اي، به آن ديگري پيوند دارد و براي همين تولّدشان به اين صورت تنظيم گشته است. {V(سردار كربلا، سيدعبدالرزاق مقرم، ترجمه ناصر پاك پرور) V} در روايات آمده است كه حضرت علي(ع) به برادرش عقيل گفت: زني برايم انتخاب كن كه آباء و اجداد او شجاعترين عرب باشند تا از او فرزندي شجاع برايم به دنيا آيد. عقيل گفت: فاطمه بنت حزام را بگير كه پدران و اجداد او از همه شجاعترند. {V(المجالس السّنية)V}. حكمت اين كار علي(ع) اين بود كه او مي خواست براي حسين بن علي(ع) يار و ياور به دنيا بيايد تا در كربلا، او را ياري دهد. در بين شهداي اسلامي هيچ شهيدي به مقام و منزلت حضرت ابوالفضل(ع) نمي رسد. {V(همان) V} علت عظمت منزلت آن حضرت آن عشقي است كه به برادرش حسين بن علي(ع) داشت و به خاطر وجود اين عشق بود كه در كربلا آن گونه فداكاري كرد. تذكر: در سؤال، حضرت عباس(ع) را مانند امام سجاد، امام به شمار آورده ايد ولي بايد به خاطر داشته باشيد كه حضرت عباس، امام نيستند بلكه فرزند امام، برادر امام و عموي امام هستند.