مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
گروه: تاريخ و سيره
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: مادر امام سجاد
چرا از مادر حضرت سجاد و علي اكبر در قضيه عاشورا نامي برده نشده است؟

پاسخ:
مادر حضرت سجاد(ع) پس از تولد امام سجاد از دنيا رحلت كرد. مادر علي اكبر(ع) نيز در كربلا حاضر نبوده است.