مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: ياري كردن امام سجاد (ع)
موضوع فرعي: ياري كردن امام حسين (ع) براي رسيدن به هدف
امام سجاد( چگونه توانستند امام حسين( را در هدفشان ياري كنند؟


پاسخ:
وجود با بركت امام سجاد( و حضرت زينب ( ذخاير گرانبهايي بودند كه با تلاش خستگي ناپذير، نگذاشتند خون امام حسين( و ياران فداكارشان به هدر رود، ايشان از اولين لحظات اسارت، كار افشاگري و مبارزه با حكومت ظالم را شروع كردند به طوري كه بارها تصميم به قتلشان گرفته شد. و در راه هدف امام حسين( از هيچ كوششي فروگذاري نكردند و در شرايط خفقان و سخت گيري حكومت هاي وقت نيز به مبارزه خود و پرورش افراد مبارز اقدام كرده، و از جمله نمونه هاي بارز مبارزاتي ايشان دعاهاي خاصّي است كه در هر شرايطي به زبان مي آوردند. نقل شده است كه تا زمان قيام توّابين و انتقام گيري از قاتلان امامحسين( ، حضرت زين العابدين ( بسيار گريه كردند، غذاهاي خوب نمي خوردند، زير سايه نمي رفتند. مرحوم صدوق"ره" در كتاب شريف "الخصال" روايت كرده است كه ايشان مدت بيست سال بر پدرش اشك ريخت و ...

ايشان آنقدر به مبارزات آشكار و مخفي خود ادامه داد كه سرانجام در سال نود و پنج هجري قمري، در محرم بر اثر مسموميّتي كه به دستور وليدبن عبدالملك بن مروان روي داد، شهيد شدند و ادامه راه را به فرزند پاك خود امام باقر( واگذار نمودند.

به اميد اين كه ما نيز از پيروان راه ايشان باشيم.

آمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

* به نقل از كتاب زندگي دوازده امام( ، نوشته هاشم معروف الحسيني، ترجمه محمد رخشنده، ص141و197