مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: خطابات دعاي توسل امام سجاد در دعاي توسل
موضوع فرعي: خطابات دعاي توسل امام سجاد در دعاي توسل
چرا در دعاي توسل براي امام سجاد خطاب ايها نيامده است

پاسخ:
اين مطلب منحصر به امام سجاد(ع) نيست و براي پيامبر(ص)،حضرت علي(ع) و فاطمه(س) هم نيامده است. در بقيه چون يكي ازصفات آنان بيان شده، با كلمه ايها آمده است. اين صرفاش يك مساله ادبي و نحوي است.