مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
گروه: احكام شرعي
موضوع اصلي: احكام شرعي
موضوع فرعي: نماز امام سجاد
كيفيت نماز امام سجاد براي رفع اندوه را بيان فرماييد؟

پاسخ:
الف) نماز امام سجاد(ع) براي رفع اندوه: روايت شده است كه اگرگرفتاري و اندوهي براي حضرت سجاد(ع) پيش ميآمد، تميزترين جامه هايش را ميپوشيد و وضو ميساخت و به بام ميرفت و چهار ركعت نمازميخواند.
در ركعت اول حمد و سورة زلزلت و در ركعت دوم حمد و سورة نصر وركعت سوم حمد و سورة كافرون ودر ركعت چهارم حمد و توحيد راميخواند.
بعد سر به آسمان برمي داشت و ميفرمود.:«خداوندا! تو را قسم ميدهمبه اسمايي كه اگر بر درهاي بستة آسمان بخواني باز ميشود و اگر براي گشادهشدن تنگيهاي زمينها بخواني، گشاده ميگردد. و به اسماي تو كه اگر برايمشكلات بخواني آسان گردد و به اسمايي كه اگر بر قبرها بخواني برانگيختهميشوند. بر محمد و آل او درود فرست و مرا حاجت روا بازگردان.
حضرت زين العابدين (ع) فرمود: «به خدا سوگند! هيچ كس پس از اينعمل قدم بر نميدارد؛ مگر آن كه حاجت او روا گردد. انشاء الله تعالي.»