مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امامت و تشيع
موضوع فرعي: متن سخنراني امام سجاد(ع) و حضرت زينب (س)
متن سخنراني هاي كوبنده و زيباي حضرت زينب و امام سجاد چيست ؟


پاسخ:
متن سخنراني امام سجاد(ع)و حضرت زينب , در كتاب سيدبن طاووس آمده است .
خوشبختانه اين كتاب به فارسي ترجمه شده است . ترجمهء اين دو خطبه در نيز آمده است .