مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: درختهاي كهن شبيه خواني وآش امام سجاد (ع)
موضوع فرعي: حكم توسل به درختهاي كهن و آش امام سجاد
اعمالي مانند توسّل به درختهاي كهن شبيه خواني، پختن آش حضرت امام زين العابدين((عليه السلام)) و آش سمنو و نيز آب و جارو در خانه براي تشريف فرمايي حضرت خضر((عليه السلام))چه حكمي دارند؟

پاسخ:
خرافات، عبارت از پاره اي عقايد است كه بر پايه دليلي خردمندانه متّكي نيست. متوسّل شدن به درختهاي كهن دليل شرعي و عقلاني خرافات است. شبيه خواني، كه امروز آن را تعزيه خواني گويند، اين است كه معمولا ماجراي كربلا يا ماجرايي ديگر را به نمايش درمي آورند. اين را نمي توان خرافي دانست، بلكه شبيه خواني در صورتي كه كاري خلاف شرع - مانند اهانت به مقام خاندان پيامبر((صلي الله عليه وآله)) و دروغ و تهمت در آن نباشد، پسنديده نيز هست.
اگر آش حضرت امام زين العابدين((عليه السلام)) و آش سمنو، را به عنوان «اطعام» بپزند و ثوابش را نثار و روح امام((عليه السلام)) كنند، اشكالي ندارد. البته، نبايد خود آش پختن را به شرع نسبت داد كه در اين صورت نسبتي ناروا و بي دليل است. درباره پسنديده بودن آب و جارو براي تشريف فرمايي حضرت خضر((عليه السلام)) نيز دليلي شرعي در دست نيست.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ