مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: فرزندان امام حسين (ع)
موضوع فرعي: فرزند بزرگ امام حسين
آيا در فرزندان امام حسين((عليه السلام))، حضرت علي اكبر بزرگتر بوده است يا امام سجاد((عليه السلام))؟

پاسخ:
در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند كه حضرت علي اكبر((عليه السلام)) از امام چهارم بزرگتر بوده اند، كه از عبارات برخي از زيارت نامه ها هم همين مطلب فهميده مي شود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1599ـ