عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان  
  1   پاسخ امام سجاد (ع) به انتقادات يزيد  
  2   خطابه امام سجاد (ع) در مجلس يزيد  
  3   پاسخ امام سجاد (ع) به پشيماني يزيد  
  4   شعر ليس لغريب با ترجمه  
  5   شعر ليس لغريب با اجراي شيخ محمود مصري