عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:54

رديف عنوان
  41   دعا در درخواست پرده پوشي  
  42   دعا به وقت ختم قران  
  43   دعا به وقت ديدن ماه نو  
  44   دعا به وقت فرارسيدن ماه رمضان  
  45   دعا به هنگام وداع ماه رمضان  
  46   دعا در روز عيد فطر و جمعه  
  47   دعا در روز عرفه  
  48   دعا در روز عيد قربان و جمعه  
  49   دعا در دفع مکر دشمنان  
  50   دعا در ترس از حق  
  51   دعا در تضرع و زاري به درگاه حق  
  52   دعا در اصرار در طلب  
  53   دعا در اظهار فروتني  
  54   دعا در رفع اندوه ها