نسبت دهي به مردم


مَن رَمَي النَّاسَ بِما فيهم، رَمَوهُ بِما لَيسَ فيه

***

هر كه به مردم نسبتي دهد كه در آنها هست، نسبتي به او دهند كه دراو نيست.

***

بحارلانوار، ج 75، ص 261