حقوق مادر


و اما حق الرحم فحق امک ان تعلم انها حملتک حيث لا يحمل احدا احدا و اطعمتک من ثمرة قلبها ما لا يطعم احدا احدا و انها وقتک بسمعها و بصرها و يدها و رجلها و شعرها و بشرها و جميع جوارحها مستبشرة بذلک فرحة موملة محتملة لما فيها مکروهها و المها و ثقلها و غمها حتي دفعتها عنک يد القدرة و اخرجتک الي الارض فرضيت ان تشبع و تجوع هي و تکسوک و تعري و ترويک و تظما و تظلک و تضحي و تنعمک ببوسها و تلذذک بالنوم بارقها و کان بطنها لک وعا و حجرها لک حواء و ثديها لک سقا و نفسها لک وقاء تباشر حر الدنيا و بردها لک و دونک فتشکرها علي قدر ذلک و لا تقدر عليه الا بعون الله و توفيقه

***

حق مادرت اين است که بداني او تو را در جايي نگه داشته که کسي نگه نمي دارد و از ميوه دلش به تو داده که کسي به کسي نمي دهد و از تو با همه وجودش از گوش و چشم و دست و پا و موي و پوست ، با شادماني و سرور نگهباني و نگهداري کرده، و ناملايمات غم و اندوه و نگراني ها را تحمل مي کند و شادمان و خرم است که تو را سير کند و خود گرسنه بماند
تو را بپوشاند و خود برهنه باشد
تو را سيراب کند و خود تشنه بماند
خود در آفتاب باشد و بر تو سايه افکند
با تحمل مشقت ، آرامش و تنعم تو را فراهم آورد
و با پذيرش رنج بي خوابي تو را از لذت خواب بهره مند سازد.
شکمش ظرف وجود تو و دامنش پناهگاه امن تو و سينه اش چشمه جوشاني براي رفع عطش تو و جانش فداي تو شده و سرد و گرم روز گار را به خاطر تو پذيرا گشته است

پس بايد به پاس اين همه محبت و زحمت ، شکرگذار او باشي و هرگز نمي تواني مگر خدا ياري ات کند.

***

رساله حقوق امام سجاد عليه السلام