بازگشت

شاگردان برجسته


شيخ طوسي در كتاب رجال خويش، ص 81، يكصد و هفتاد نفر از شاگردان و ياران حضرت سجاد عليه السلام را نام برده است كه نام برخي از آنان بدين شرح است:1 . سعيد بن مسيب2 . ابوحمزه ثمالي (ثابت بن دينار)3 . سعيد بن جبير4 . ابوخالد كابلي5 . يحيي بن ام طويل، كه حجاج بن يوسف ثقفي او را در شهر واسط عراق شهيد كرد . [i]6 . فرزدق، معروف به ابوفراس شاعر7 . طاووس يماني8 . حماد بن حبيب عطار كوفي9 . زرارة بن اعين شيباني10 . حبابه والبيه11 . جابر بن عبدالله انصاري12 . محمد بن جبير بن مطعم13 . فرات بن احنف14 . سعيد بن جبهان كناني، مولي ام هاني15 . قاسم بن عوف16 . اسماعيل بن عبدالله بن جعفر .[ii]

پاورقي

[i]ترجمه محمد مهدي فولادوند[ii]مجله ماهنامه كوثر، شماره 57 ، راهكارهاي معرفت امام (ع) ، محمود مهدي پور .