بازگشت

آخرين شب زندگاني حضرت


امام صادق عليه السلام فرمود:

حضرت امام سجاد عليه السلام در شب شهادتش به فرزندش، امام محمد باقر، فرمود:« پسرم، برايم آب بياور تا وضو بگيرم.»

امام محمد باقر برخاست و ظرفي آب آورد.

امام سجاد فرمود:« اين آب براي وضو شايسته نيست، چرا كه در آن حيواني مرده افتاده.»

امام باقر چراغي آورد و ديد موشي مرده در آن افتاده است. از اين رو ظرف آب ديگري براي ايشان برد.

امام سجاد فرمود:« پسرم! اين همان شبي است كه به من وعده داده اند.»

سپس سفارش كرد به شترش كه بارها با آن به حج مشرف شده بود، خوب رسيدگي كنند و غذا بدهند.منابع:

بحارالانوار، ج 46، ص 148، حديث 4