اقتداي عشق


آسمون چشماتو واكن،دلبر ما رو نگاه كن

تااذان عشقو گفتند به آقامون اقتدا كن

چشم گيتي نديده روي دست سجده ه اش

به خدا دل مي بره از خدا وقت دعاش

]سيدي سيدي يا علي بن الحسين[ (4)

شهر بانو روي دامن، خورشيد و بغل گرفته

شاه عاشقا حسين از لب او، عسل گرفته

اين كيه حتي حسين دست و پا شو مي بوسه

عمه زينبش مي ياد هي چشاشو مي بوسه

]سيدي سيدي يا علي بن الحسين[ (4)

آسمون...