شمس چارمين


آمده زيبا نگاري

كه بود دلها به دستش

خانه كعبه اسيرش

هستي هستي ز دستش

آمده آنكس كه از عرش برين

گفت يزدان انت زين العابدين

]علي بن الحسين يا زين العابدين[

عكس روح حق دوباره

به ميان باده افتاد

گل بريزيد گل بريزيد

كه شده ميلاد سجاد

همه جا پر شده از شادي و شور

چارمين شمس هدي كرده ظهور

]علي بن الحسين يا زين العابدين[