شمع محفلها


شكوفاشد گل زهرا علي بن الحسين مولا علي مولاعلي(2)

به بستان حسين آمد

علي نور دو عين آمد

ز بمن مقدمش امشب

جهان در شور و شين آمد

شكوفاشد گل زهرا علي بن الحسين مولا علي مولاعلي(2)

بريز ساقي مي و صهبا

شدم مست از مي مولا

كه زين العابدين امشب

بود او شمع مخطها

شكوفاشدگل زهرا علي بن الحسين مولا علي مولاعلي(2)

سهيل و ماه تاباني

تو آن خورشيد رخشاني

گل باغ حسيني و

تو آن سرو خراماني

شكوفاشد گل زهرا علي بن الحسين مولا علي مولاعلي(2)