ذكر حقيقي


ربوده دل عاشقان او

كه دلبري كرده به ابرو (2)

كشد به غمزه دلبران را

ز روي دست شهربانو

آمد ياران، همچون باران، ز اوج بينش (2)

روح طاعات، يامناجات، روح پرسش

])خوش آمدي خوش آمدي، اي گل زهرا (2) [(3)

سرو ز قامتش شود خم

سجده كند تمام عالم (2)

كار دلش ذكر حقيقي

روي لبش ذكر دمادم

)گل مي رويد، هر كس گويد، حروف نامش (2)

هر دم هر جا، نام زهرا، ذكر مدامش

]خوش آمدي...[

باز شده وقت مناجات

داده خدا وقت ملاقات، (2)

نشسته در ميان محراب

نور دل مادر سادات

)وقت دعا، باشد خدا، عاشق ذكرش( (2)

عشق مطلق، كه باشد حق، تمام فكرش

]خوش آمدي...[