شوق تماشا


]اي كه نامت از خدا

آمده اي مهلقا

حق پرستان را شدي

زينت ذكر و دعا[ (2)

شهر بانو گلي بانو گلي بياورده، گوهري در صدف بپرورده

برحسين دلبر آمده (2)

اي كه نامت...

فرش راهت اقاقي ها شقايق ها وريحان ها

حوريان گشته از شوق تماشايت غزلخوان ها

به فداي تو اي محبوب بي همتا همه جان

تو همه عشق و دين هستي

ولي مؤمنين هستي

من چه گويم خدا گفته

سيد الساجد ين هستي (2) اي كه نامت...

]ذكرُكُمْ فِي الذّاكرين

اي همه معناي دين

خوانده ات اينسان خدا

انتَ زَيْنُ العابدين

جشن ميلاد تو بهار دعاست، با تو دست به سوي خداست

ذكر نامت نماز است (2)

اي كه نامت...

آسمان در تماشا مست تو وقت مناجاتت

با خدايت دمادم در سحرگاهان ملاقات

تو گلي و همه گل هاي عالم همچو مرآتت

تو ركن محكمت ايمان

تو تفسير همه قرآن

به قلب ما شدي مهمان

تو زيبا جلوه ي يزدان (2)

اي كه نامت...