يوسف حسين


اگه آسمون بباره، دم به دم بپات ستاره

پيش خاك مقدم تو، ستاره جلوه ندارد

اگه هفتا آسمون سر رات گل ببارند

پيش طاق ابروات بخدا كم مي يارند

علي بن حسين نور دوعينه

بخدا تو دلبرا عشق حسينه

تو عزيز عالميني، به همه نور دو عيني

برا عاشقا همين بس، كه تو يوسف حسيني

من به شاهي نمي دم، سمت نوكرييم

چه نيازم به كسي، من علي اكبرييم

علي بن حسين نور دو عينه

بخدا تو دلبرا عشق حسينه

از تو دارم مي و مستي همه هستيم تو هستي

تو پيش از ولادت من توي قلب من نشستي

اون كه از روز ازل شده ديوونه ي تو

تا قيامت نمي ره ز در خونه ي تو

علي بن حسين نور دو عينه

بخدا تو دلبرا عشق حسينه