ماه مكه


]علي يا علي (3) مولا[

حسين ارباب بي همتا (2) علي گويد علي گويد(2)

به عشق حضرت مولا (2) علي گويد علي گويد (2)

ز بس دل بسته بر حيدر، پس از فرزند خود اكبر

سليل ديگر خود را علي گويد علي گويد

]علي يا علي (3) مولا[

اگر كه خالق سرمد، بر او يك صد پسر بخشد

حسين بر هر يك از آنها علي گويد علي گويد

]علي يا علي (3) مولا[

ببين روح دعا آمد، گل خون خدا آمد

شكفته غنچه لبها، علي گويد علي گويد

پدر را ديده مي خندد،لب از خنده نمي بندد

كه ماه مكه و بطحا، علي گويد علي گويد

]علي يا علي (3) مولا[

خوشا عشق و خوشا مستي، خوشا ببريدن از هستي

كه مجنون هم پي ليلا، علي گويد علي گويد

اباالفضل از تماشايش، نموده ياد بابايش

ز ياد روز عاشورا، علي گويد علي گويد

]علي يا علي (3) مولا[

در اين ميدان كه ميداني، به هنگام رجز خواني

علي اكبر،ليلا علي گويد علي گويد

يل ام البنين عباس، در هر لحظه ي حساس

ميان عرصه ي هيجا، علي گويد علي گويد

]علي يا علي (3) مولا[