عشق زينبين


اي عشق زينبين

يا علي بن الحسين

ما را اسير ناز نگاهت نوشته اند

ما را خمار چهره ماهت نوشته اند

اي عشق زينبين

يا علي بن الحسين

هر كس به عشق دلبر خود زنده مانده است

ما را به زير چتر پناهت نوشته اند

اي عشق زينبين

يا علي بن الحسين

زلفي براي شانه زدن دست مابده

ما را اسير زلف سياهت نوشته اند

اي عشق زينبين

يا علي بن الحسين

رزق دل شكسته ما را تو مي دهي

ما را گداي بر سر راهت نوشته اند

اي عشق زينبين

يا علي بن الحسين