آيينه ي حق


گل پسري زيبا چون شاخه شمشاد آمد

باده بده اي ساقي، امام سجاد آمد

آمده اي اي كه بود تمام حسنت يزداني

فخر من است به عالمين كه مادر تو ايراني

]باب المراد، زين العباد يابن الحسين يا مولا[

اهل دعا مي نازند، كه پير آنان هستي

آينه حقي و تمام قرآن هستي

كشيده اي به بند خود مرا به تار زلفينت

دو صد مسيح زنده شود ز خاك زير نعلينت

]باب المراد، زين العباد يابن الحسين يامولا[