زمزمه ي شبانه


ولي حق روح دعا علي

گل پر خون خدا علي

قبله اهل يقين

انت زين العابدين

تو مظهر حي داوري (2)

عزيز جان پيمبري (2)

گل شكوفاي كوثري

فروغ چشمان حيدري

ولي حق روح دعا علي

گل پسر خون خدا علي

قبله اهل يقين

انت زين العابدين

سيدالساجديني و آبروي عبادتي

كريمي و ابن كريم تواسوه سخاوتي

ستاره ولايتي به آسمان عالمين

هم قدم زينبي و علي ديگر حسين

ولي حق روح دعا علي

گل پسر خون خدا علي

قبله ي اهل يقين

انت زين العابدين

مدينه شد روشن ز روي تو

دل حسين در تاب موي تو

اي همه دل داده است

نه فلك سجاده ات

مَلك سرودي دگر گرفت

فلك به دامن قمر گرفت

حسين فروغ بصر گرفت

عروس زهرا به بر گرفت

ولي حق روح دعا علي

گل پسر خون خدا علي

قبله ي اهل يقين

انت زين العابدين

زمين و آسمان پر از نواي عاشقانه ات

ذكر لب ملك شده زمزمه شبانه ات

اميد و آرزوي من و سرشت من

به موي تو قسم بود بقيع تو بهشت من

ولي حق روح دعا علي

گل پسر خون خدا علي

قبله ي اهل يقين

انت زين العابدين