درّ ثمين


بشارت شيعيان حجت ز رب العالمين آمد

ز مصباح هدي نور خداوند مبين آمد

ز افلاك جلالت اختري تابنده گرديده

كه از رويش منور آسمان و هم زمين آمد

به روز پنجم شعبان ز لطف قادر منان

علي بن الحسين يعني امام چارمين آمد

علي رويي علي بويي علي نامي علي خوئي

ز بطن شهربانو زاده ي حبل المتين آمد

جمالش چون نبي زيبا،بيانش چون علي شيوا

ز نسل حضرت زهرا نمايان ركن دين آمد

حسين بن علي شادان به حمد خالق سبحان

كه از بحر ولايت بهترين درّ ثمين آمد

بگو با پيروان دين كه آمد زاده ي ياسين

گشا چشم حقيقت بين كه زين العابدين آمد

تولد يافت از مادر ولي خالق اكبر

ملك از بهر ديدار رخ آن نازنين آمد

ملك در عرش شهپر زد دم از اللَّه اكبر زد

كه ظاهر بار ديگر نور ختم المرسلين آمد

بگوش دل ندا آمد كه آيت از خدا آمد

نكو فرزند دلبند امام سومين آمد

گل گلزار دين آمد جهان را زيب و زين آمد

شفيع المذنبين آمد حسين را جانشين آمد

حسين آن سبط پيغمبر گرفت او را چو جان در بر

بر اين خورشيد و اين اختر زايزد آفرين آمد

كسي آمد رخش تابان كه باشد حامي قرآن

پس از سلطان مظلومان به آل اللَّه معين آمد

شد از نوحه سرايان عرض تبريكي به حق جويان

چنانچه )كربلايي( با كلام شكّرين آمد