يادگار عاشورا


ز نور روي تو روشن چراغ ايمان است

زياد روي تو دلها ستاره باران است

ز آفتاب جمال تو ديده نوراني است

ز مهر توست كه دنياي ما بهاران است

تو سبز مثل زلال ستاره ها هستي

كه از حضور تو شبهاي ما چراغان است

قسم به نور محمد كه چشمه ي خورشيد

ز روشناي نگاه تو پرتو افشان است

قسم به هر چه گل و آب و نور و آيينه!

كه چشمه چشمه ي مهتاب، در تو حيران است

عزيز ديده زهرا، گل بهار حسين

زلال عطر دعاي تو، مژده جان است

تو از قبيله ي نوري، تو از سلاله ي عشق

ز لطف تو همه ي كارها به سامان است

تو قبله ي همه حاجات دردمنداني

نسيم كوي تو ما را، اميد درمان است

تو وارث همه گل هاي سرخ صحرايي

پيام سرخ تو پيغام سرخ قرآن است

خيال سبز تو اي منتهاي باور ما!

براي غصه و ماتم، هميشه پايان است

خوشا! سري كه سرافرازي از شما دارد

خوشا! دلي كه ز عشق شما پريشان است

به ياد غربت، اي يادگار عاشورا!

زلال زمزمي از ديده تا به دامان است