نفس صبح


تمام غيرت درياست در كلام تو سبز

تموج نفس صبح در سلام تو سبز

سلام، سنگ صبور قيام عاشورا

غرور زينب كبري ست در تمام تو سبز

پيمبري، كه به اعجاز يك سر بي تن

طلوع مي كني مي شود قيام تو سبز

هميشه جان تو مي سوخت در غم خورشيد

امام سجده در آتش، هميشه نام تو سبز

چنين كه در شب زنجير رفته اي تا شام

طلوع صبح تشيع به اهتمام تو سبز