شافع شيعيان


البشاره اي محبان حضرت سجاد آمد

شيعيان مرتضي را شافع ميعاد آمد

بر مسلمانان گيتي پيشواي دين و دانش

شادي ما گشته كامل رهبر عبّاد آمد

چون قدم بنهاد در عالم ندا در داد جبرئيل

عالم كون و مكان را سيد سجاد آمد

تابعين كربلا را رهبر نستوه و دانا

دشمن پي گير ظلم و جور و استبداد آمد

هست شمشيرش دعا،برخوان كتابش تا بداني

آنكه باشد در فناي خصم دين استاد آمد

كن تفكر در كلامش با تدبر تا بداني

آنكه دانشگاه قرآن را نهد بنياد آمد

وارث علم محمد پيشواي اهل تقوي

مؤمنين را تا كند از علم خود ارشاد آمد

زهد و تقوايش شد عالمگير و در تفسير قرآن

آنكه تقوي را همي دانست خيرالزاد آمد

ناله هايش در سكوت شب نشد فرياد اما

آنكه مي باشد سكوتش برتر از فرياد آمد

حضرت سجاد آمد )سرويا( برگو به ياران

آنكه جانها را كند از قيد غم آزاد آمد