حماسه عشق


من آن حماسه عشق و عقيده را ديدمجهاد اكبر در خون طپيده را ديدممن آن سلاله عشقم كه از درون حرمنبرد قاسم هجران كشيده را ديدمبه روي دست پدر ظهر روز عاشوراگلوي اصغر از هم دريده را ديدم