دل سودا زده


دل سودازده ام ناله و فرياد كندهر زمان ياد غم سيد سجاد(عليه السلام) كندبي گمان اشك به رخساره بريزد از چشمهر كه يادي ز گرفتاري آن راد كندبود در تاب تب و بسته به زنجير ستمآن كه خلقي ز كرم از الم آزاد كندبه جز از شمر ستمگر نشنيدم دگريبا تن خسته كسي اين همه بيداد كندتن تب دار و اسيري و غم كوفه و شامواي اگر شِكوه اين قوم بر اجداد كندخون ببارد ز غم مرگ پدر در همه عمرچون كه از واقعه كرب و بلا ياد كندغير زينب كه بد آن قافله را قافله داركس نبودي كه بر آن غمزده امداد كندنتوان ماتم سجاد نوشتن «خسرو»دل اگر سنگ بود ناله و فرياد كند

شاعر
محمّد خسرو نژاد