گريستي


اي تشنه اي كه بر لب دريا گريستياز ديده خون ز مرگ احبّا گريستيتنها نه بر تشنه لبان اشك ريختيديدي چو كام تشنه سقا گريستيبيمار و زار و خسته و بي يار و بي معينعمري درين مصيبت عظما گريستييعقوب آل عصمت اگر خوانمت رواستچون در فراق يوسف زهرا گريستيآن جا پدر ز هجر پسر گريه كرد ليكاين جا تو در مصيبت بابا گريستيچل سال بعد واقعه جانگداز طفدر آتش فراق تو تنها گريستيگاهي به ياد وقعه خونين كربلاگاهي به ياد شام غم افزا گريستيبگذشت چون به پيش رخت سروقامتيبر قلب داغديده ليلا گريستيدر ماتم سه ساله بي ياور حسينبر سوز آه زينب كبري گريستيبودي مدام صائم و قائم تمام عمرروز اشك غم فشاندي و شب ها گريستي«مرداني» از مصيبت جانسوز عابدينتا باشدت ذخيره به فردا گريستي
شاعر
محمّد علي مرداني