درد و غم


مدينه من بسي درد و غم و رنج و محن ديدمنبيند هيچ كس اين روزهايي كه من ديدممدينه گو: حسينت كو كه تا گويم به دشت خونتن صدچاك او بر خاك، بي غسل و كفن ديدممدينه شد بهار ما خزان در دامن صحراكنار يكدگر پژمرده ياس و ياسمن ديدممدينه گو: چرا عباس را همره نياورديكه تا گويم جدا دست علم گيرش ز تن ديدماگر گويي كجايند اكبر و اصغر، دهم پاسخكه من آن غنچه و گل، چيده در صحن چمن ديدممدينه شام رفتم كوفه رفتم كربلا رفتمبه هر جا رو نهادم بحر غم را موج زن ديدممدينه در كنار تربت گل هاي عاشوراهزاران بلبل خوش نغمه را غرق محن ديدممدينه با چراغ آه مي آيم به سوي توكه من در بزم خون، خاموش شمع انجمن ديدمبه طبع «حافظي» افروختم صد شعله سوزانچو او را سوز و شور و حال در ساز سخن ديدم

شاعر
محسن حافظي