خاطر افسرده


مدينه خاطر افسرده ما را تسلاّ كنبراي از سفربرگشته گان آغوش خود وا كنمدينه شد همه گل هاي ما پرپر به دشت خونتو هم مانند بلبل نغمه جانسوز برپا كنمدينه با حسينم رفته بودم از ديار توكنون زينب به سويت بي حسين آيد تماشا كنمدينه از غم مرگ ابوالفضل و علي اكبرتسلّي خاطر ام البنين و امّ ليلا كنمدينه شد بهار ما خزان از كينه گلچينفغان از داغ پرپر گشتن گل هاي زهرا كنمدينه خيز و استقبال كن از آل پيغمبربراي دل تسلاّيي ما خود را مهيّا كنمدينه لاله هاي بوستان عشق پرپر شدتو هم در سوگ آنها ديده خود را چو دريا كنمدينه آب شد از آتش غم جسم و جان منتو هم از اين غم جانسوز خود را شمع آسا كنمدينه از سفر سوغات ها آورده ام با خودتو بهر ديدن هر يك از آن ها چشم خود وا كنمدينه «حافظي» مرغ دلش پر مي زند سويتطلب او را براي خاك بوسيت در اين جا كن

شاعر
محسن حافظي