سوگوار


اي زمين و آسمانها، سوگوار غُربتتآفتاب صبحدم، سنگ مزار غربتتبر جبين فصلها، هر يك نشان داغ توستاي گريبان خزان چاك، از بهار غربتتيك بقيع اندوه و ماتم، يك مدينه اشك و خونسينه هامان يك به يك، آينه دار غربتتپاك شد آينه از زنگ، اي تماشايي ترين!شستشو داديم دل را، با غبار غربتتشب سيه پوش، از غم و اندوه بي پايان توستشرمگين خورشيد، از شبهاي تار غربتتاي بقيعت عاشقان را كعبه عشق و اميدسينه چاكيم از غم تو، بي قرار غربتتشهر يثرب، داغدار خاطرات رنج توستخم شده پشت مدينه، زير بار غربتتمي تپد دلهاي عاشق، در هواي نام تويا غمي خو كرده هر يك، در كنار غربتتكاش مي شد، روشناي تربت پاك تو بودچلچراغ اشك ما، در شام تار غربتتدايره در دايره پژواكي از اندوه توستهيچ داغي نيست بيرون، از مدار غربتتدامن اشكي فراهم داشتم، يك سينه آهريختم در پاي تو كردم نثار غربتتآشناي زخم دلها، غربت معصوم توستمن دلي دارم پريشان، از تبار غربتت